II Otwarty Konkurs na Dofinansowanie Przedsięwzięć na rzecz Dialogu i Porozumienia Polaków z narodami Europy Wschodniej 

 Celem konkursu jest wspieranie przedsięwzięć, które przyczyniają się do budowania i pogłębiania relacji między Polakami a narodami Europy Wschodniej, takimi jak Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Rosjanie, Mołdawianie, Gruzini, Ormianie i Azerowie. 

Konkurs jest ogłaszany na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie udzielania przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego dofinansowania przedsięwzięć na rzecz dialogu i porozumienia Polaków z narodami Europy Wschodniej (Dz. U. poz. 2109). Regulamin konkursu oraz wniosek o dofinansowanie są dostępne na stronie internetowej Centrum: https://mieroszewski.pl/konkurs/2024/zglos-sie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. 

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą generatora wniosków dostępnego pod adresem: http://otwartykonkurs.mieroszewski.pl/. Dokumenty należy opatrzyć podpisem własnoręcznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Termin składania wniosków upływa 22 marca 2024 r. 

Dofinansowanie mogą uzyskać wszystkie rodzaje przedsięwzięć na rzecz dialogu i porozumienia Polaków z narodami Europy Wschodniej realizowane w 2024 r., z wyjątkiem przedsięwzięć podejmowanych w celu osiągnięcia zysku, podjęcia nauki, turystycznym lub prowadzenia szkoły języków obcych. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 czerwca 2024 r.  

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: https://mieroszewski.pl/konkurs/2024/zglos-sie/faq