Klauzule informacyjne

Klauzula dla kontrahentów

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Jagoda Synowiec prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Fund Hunters – Jagoda Synowiec”, 40-096 Katowice ul. 3 Maja 22/2c, NIP 6342759174, REGON 389831018. Z administratorem można się skontaktować wysyłając korespondencję na adres siedziby Firmy.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  • przygotowania i realizacji zawartej umowy,
  • skontaktowania się w sprawie zamówienia lub reklamacji,
  • wystawienia dokumentu księgowego (faktury),
  • prowadzenia dokumentacji księgowej,
  • zabezpieczenia ewentualnych roszczeń stron.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych to:
  • Art. 6. ust. 1 lit. b), c) oraz f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej ROD
  • Art. 106e. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 685),
  • art. 5561 i 5563 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2020 poz. 1740),
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305).
  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128).
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a następnie w celach archiwalnych przez 5 pełnych lat po zamknięciu roku finansowego.
 • Państwa dane będą udostępnione do biura rachunkowego, dostawcy usług hostingowych, kontrahentom.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na to w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub prawnym i jest konieczne w celu przygotowania oferty, umowy i wystawienia dokumentu księgowego. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

Klauzula informacyjna – rekrutacja pracowników

Szanowni Państwo,
wypełniając prawny obowiązek, informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Jagoda Synowiec prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Fund Hunters – Jagoda Synowiec”, 40-096 Katowice ul. 3 Maja 22/2c, NIP 6342759174, REGON 389831018. Z administratorem można się skontaktować wysyłając korespondencję na adres siedziby Firmy.
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do pracy, podstawa prawna Art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320) oraz Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), – dalej RODO, dla danych wykraczających swoim zakresem ponad niezbędne określone w ofercie.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie danych do kolejnych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez jeden rok. Jeśli podanie wpłynęło pomimo braku prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, dane będą przetwarzane przez rok od wpłynięcia.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarza, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym jest wymogiem ustawowym i warunkuje możliwość przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.