Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy 

Do 27 marca trwa nabór w konkursie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorców w inicjatywach związanych z podnoszeniem standardów bezpieczeństwa oraz higieny pracy.  

Konkurs obejmuje działania inwestycyjne i doradcze z zakresu m.in.: bezpieczeństwa instalacji, ochrony przed hałasem, promieniowaniem, energią elektryczną, pracy na wysokości oraz ochrony indywidualnej.  

Do konkursu kwalifikują się podmioty, które: 

1) nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne; 

2) nie zalegają z opłacaniem podatków; 

3) nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji 

postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem; 

4) nie ubiegają się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości 

ostatniego dofinansowania; 

5) nie ubiegają się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania 

do którego zostali zobowiązani.  
 

Więcej na: 

https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy