Nabór projektów w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI)

Nabór projektów w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI)

EUKI finansuje projekty mające na celu poprawę rozwoju i wdrażania unijnych regulacji dotyczących klimatu i rozwiązań energetycznych. Celem programu jest wsparcie transformacji do gospodarki neutralnej dla klimatu i społeczeństwa UE. EUKI wspiera wszelkie formy międzynarodowej wymiany wiedzy, promocji najlepszych praktyk i budowy świadomości obywatelskiej dotyczącej kwestii energetycznych i klimatycznych.

Dla kogo: Organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, jednostki naukowe

Na co: współpraca pomiędzy przedstawicielami przynajmniej dwóch krajów unijnych w zakresie wsparcia wdrażania strategii klimatycznych na różnych szczeblach rządowych oraz wymiana najlepszych praktyk w zakresie narzędzi, środków i rozwiązań technicznych wspierających ich implementację.

Budżet konkursu: 5 500 000 PLN

Dofinansowanie:

 • Minimalna wartość dofinansowania Projektu: 120 000 EUR.
 • Maksymalna wartość dofinansowania Projektu: 1 000 000 EUR.

Działania objęte wsparciem

 • zwiększanie świadomości i gromadzenie wiedzy;
 • ustanawianie sieci współpracy i wymiana najlepszych praktyk;
 • rozwój potencjału jednostek i organizacji w zakresie działań prośrodowiskowych.

Procedura i terminy:

 1. Aplikacja o fundusze oparta jest na dwuetapowej procedurze
 2. Etap pierwszy: złożenie koncepcji projektu za pośrednictwem portalu internetowego do 12 stycznia 2022 r.
 3. Etap drugi: złożenie pełnego wniosku po uzyskaniu pozytywnej oceny koncepcji. Zakładany termin: maj/czerwiec 2022 r.
 4. Uruchomienie pierwszych projektów w ramach EUKI: sierpień 2022 r.

Dlaczego możesz chcieć skorzystać  z tego mechanizmu

 1. Jesteś NGO lub organizacją non-profit.
 2. Masz pomysł na temat wspierający Zielony Ład i ochronę środowiska.
 3. Masz doświadczenie w realizacji projektów networkingowych.