Dofinansowanie

1. Tytuł Projektu:

Projekt „Firma bez barier II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa realizowany w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSL.07.03.03-24-05B2/19

2. Nazwa beneficjenta:

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna

3. Uczestnik projektu:

Fund Hunters – Jagoda Synowiec

4. Źródło finansowania:

Projekt „Firma bez barier II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia

5. Okres realizacji:

Projekt realizowany jest w terminie 01.01.2021 – 31.12.2022

6. Krótki opis projektu:

Rozwój działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług konsultingowych z zakresu pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych dla polskich przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych

7. Zakładane efekty:

Rozwój firmy konsultingowej wspierającej krajowych przedsiębiorców i organizacje pozarządowe w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację planowanych projektów badawczo-rozwojowych, operacyjnych, inwestycyjnych i marketingowych. Poza pozyskiwaniem funduszy Fund Hunters oferuje usługi z zakresu oceny potencjału pomysłów, prowadzenia projektów oraz ich rozliczania.

W efekcie korzystania z usług Fund Hunters klienci zwiększają swoją efektywność kosztową, czasową i jakościową w zakresie działalności projektowej wykorzystującej fundusze zewnętrzne.